TR
Ara
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü için Sürdürülebilirlik

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayisi iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen ve aynı zamanda iklim değişikliğini tetikleyen bir sektör olarak «Sürdürülebilirlik»te kritik öneme sahiptir. Doğal kaynak tüketimi, yüksek enerji kullanımı ve tekstil atıkları gibi çevresel konulara odaklanacak şekilde, aynı zamanda sürdürülebilir ve döngüsel tasarımı mümkün kılarak sektörün bir dönüşüm yaşaması gerektiği bir süredir gündemdedir. Bu süreçte, sürdürülebilir iş modelleri ve uygulamaları, kaynakları daha verimli kullanma, atıkları en aza indirme ve çevresel etkileri sınırlama konularında sektörün etkin çözümler sunması beklenmektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı, sadece çevresel ve ekolojik boyutları değil, aynı zamanda sosyal boyutuyla da büyük bir öneme sahiptir. Yani, sürdürülebilir bir sanayi, çalışan haklarını ve çevresel faktörleri bir arada gözetmelidir. Bu çerçevede, küresel çapta geniş istihdam imkanları sunan Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayisi, çalışan hakları, adil maaşlar ve iyi çalışma koşulları gibi sosyal faktörlere de odaklanmalıdır. Ayrıca, tüketicilerin etik ve sürdürülebilir seçeneklere olan eğilimi, sanayinin sürdürülebilir uygulamaları benimsemesinde önemli bir itici güçtür. Bu nedenle, sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, hazır giyim ve konfeksiyon sanayisi için bir zorunluluktur.

Yine sürdürülebilirlik tartışmalarında yapılan beyanların-etiketlerin belirli standartlarda ve yanıltıcı olmadan, tüketicileri sürdürülebilirlik konularında daha seçici olmaya teşvik edecek şekilde düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu durum, hammadde tedariğinden tüketicinin kullandığı ürünü elden çıkardığı tüketici sonrası aşamaları dahi kapsayan geniş bir çerçeveden sürdürülebilirliğin tüm tedarik zincirine ve ürün yaşam döngüsüne derç edilmesini gerekli kılmaktadır.

2019 yılında hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün gündemine giren Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), dolayısıyla üreticilerin öncelikle üretim ve iş modellerine bakışta sonrasında ise ürüne dair tüm değer zinciri yaklaşımlarında sürdürülebilirliği en kapsamlı şekilde yaşatabilecekleri yeni bir dönüşüm sürecini başlatmıştır.

Bu çerçevede, hazır giyim ve konfeksiyon sanayisinde sürdürülebilirliği hedeflerken, AYM mevzuatının sektörel etkilerine «Sürdürülebilirlik Yönetimi», «Sürdürülebilir Üretim» ve «Sürdürülebilir Tedarik Zinciri» olmak üzere üç ana eksende odaklanmak mümkündür.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Yönetimi, işletmelerin çevresel ve sosyal etkilerini etkin bir şekilde yönetme ve azaltma stratejileri geliştirmelerini içerir. Sanayi, çevresel ayak izini hesaplayan, azaltım hedefleri koyan ve bunları güçlü bir kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları yönetimine dayanan bir iletişim stratejisiyle, tüm tedarik zincirine uyumlu bir şekilde raporlayan bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulmasını teşvik eder. Sürdürülebilirlik Yönetimi, sürdürülebilirlik performansını izleme ve iyileştirmenin sürekli bir süreç olduğuna da işaret etmektedir.

Sürdürülebilir Üretim

Sürdürülebilir Üretim, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ve atığı en aza indirmeyi amaçlarken, üretim sürecindeki enerji ve kaynak kullanımını azaltma hedefini de içerir. Ayrıca, hammadde tedariğinde zararlı kimyasalların kullanımını sınırlayarak ve iklim ve çevre dostu alternatif malzemelere odaklanarak ürünlerin çevresel etkisini azaltmaya yöneliktir. Dijitalleşme, hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde sürdürülebilir üretimin kilit unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. AYM ile sektöre yeni bir kavram olarak giren eko-tasarım kavramı, hammaddeden nihai ürüne bütüncül bir bakış ile yeni bir tasarım yaklaşımı gerektirecektir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, işletmelerin kendi tedarikçilerinden başlayarak ürünün tüketici sonrası yaşam evrelerini de kapsayacak şekilde tüm tedarik zincirini sürdürülebilir bir şekilde yönetmesini gerektirecektir. Bu, atık ve enerji kullanımını azaltma, insana ve çevreye duyarlı bir tedarik zinciri oluşturma ve işçi standartlarını iyileştirme amacıyla alım grupları-markalar-perakandecilerle iş birliği yapmayı ve tüketiciyi merkeze koymayı hedefler. Bu uygulamalar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün çevresel ve sosyal etkisini azaltırken, aynı zamanda küresel çapta tüm tüketicilere daha sürdürülebilir ve etik seçenekler sunar.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)

Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) (AYM), Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konularında belirlediği kapsamlı bir stratejidir. Bu strateji, AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak için atılacak adımları belirler ve AB ekonomisini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar. Bu çerçevede, AB'nin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik politika ve önlemlerini belirler.

İlgili AB sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat” sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı

Avrupa Komisyonu, AYM başlığı altında olan yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nı Mart 2020’de kabul etmiştir. AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın temel hedefleri şunlardır:

  • Ürün tasarımını inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla güçlendirmek ve döngüselliği artırmak;
  • Alıcıların bilgilendirilmesi ve böylelikle bireysel tüketicilerin ve kamu alımlarının sürdürülebilir ürünlere yönlendirilmesi;
  • Atığın en fazla oluştuğu aşamalar olan üretim aşamalarında artırılmış döngüsellik.
İlgili AB sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
AB Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi

AB Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstiller Stratejisi, tekstil sektöründe daha sürdürülebilir ve döngüsel bir yapı oluşturmak adına Avrupa Komisyonu tarafından 30 Mart 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Strateji, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi kapsamında verilen taahhütleri uygulayıp ve daha yeşil, daha rekabetçi ve daha modern, küresel şoklara karşı daha dirençli bir sektör yaratmayı amaçlamaktadır.

İlgili AB sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

AB Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi sunumunu indirmek için tıklayınız.
Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı, sektörümüzün en önemli ihracat pazarı olan AB’de benimsenen sürdürülebilirlik politikaları ve yasal düzenlemelerine uyum sağlamak üzere geliştirilmiş bir strateji ve eylem planıdır. Sektörümüz bu sayede yeşil – dijital – döngüsel dönüşümü zamanında mümkün kılarak hem AB pazarında hem de küresel tedarik zincirinde rekabetçiliğini korumayı ve geliştirmeyi, aynı zamanda sürdürülebilirlik konularında sorumluluklarının bilincinde olan bir sektör olmayı hedeflemektedir.

Türkçe Yönetici Özetini indirmek için tıklayınız.
İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close